USŁUGI

DORADZTWO PRAWNE

Audyty Prawne

Obejmują kompleksową analizę prawną przedsiębiorstwa. Na jej podstawie eliminujemy słabe ogniwa firmy i wdrażamy nowe rozwiązania w celu optymalizacji działalności. Audyt obejmuje ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktów wewnętrznych i dotychczas zawartych umów, ocenę stanu prawnego majątku, w tym wierzytelności oraz zadłużenia. Badaniu podlega również forma prowadzonej działalności oraz powiązania podmiotowe, a także możliwości maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa wskutek wdrożenia procedur optymalizacyjnych.

Transakcje Handlowe

Bierzemy udział na każdym etapie realizacji transakcji handlowych przez przedsiębiorstwa, od procesu negocjacji, poprzez kontrolę ich realizacji, aż do finalnego zakończenia. Nadzorujemy prawidłowość wykonania wszelkich umów i rozwiązujemy wynikłe z tego tytułu spory na etapie postępowania polubownego oraz w postępowaniach sądowych.

Wierzytelności

Kontrolujemy i wykonujemy procesy realizacji wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom. Motywujemy dłużników do spłaty, mając na uwadze możliwość dalszej współpracy pomiędzy podmiotami. Monitorujemy zasoby majątkowe kontrahentów i eliminujemy potencjalne zagrożenia wynikające z uszczuplenia ich majątku. Dokonujemy zabezpieczeń na majątkach dłużników. Prowadzimy skuteczne postępowania sądowe i komornicze w celu uzyskania zwrotu wierzytelności.

Zobowiązania

Monitorujemy płynność finansową przedsiębiorstwa i realizację wymagalnych zobowiązań. Negocjujemy warunki odroczenia zapłaty oraz zabezpieczamy relacje biznesowe z kontrahentami. Analizujemy podstawy do wszczęcia postępowań mających na celu restrukturyzację zadłużenia i chronimy przed niewypłacalnością. 

Kontrakty

Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy w biznesie. Wspomagamy w procesie realizacji zobowiązań wynikających z umów na każdym ich etapie - od procesów negocjacji i uzgodnień ich zawarcia, po ezgzekwowanie ich wykonania, aż do procesów arbitrażowych, polubownych lub sądowych włącznie.

Ochrona firmy i marki przedsiębiorstwa

Stoimy na straży firmy przedsiębiorstwa. Zwalczamy wszelkie bezprawne działania wobec nazwy przedsiębiorstwa oraz usuwamy skutki naruszeń prawa do firmy i jej dóbr osobistych, w tym wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji. Doradzamy także z zakresu prawa własności intelektualnej.

Wybór formy prawnej

Oceniamy zasadność prowadzenia działalności w określonej formie prawnej. Badamy posiadane zasoby przedsiębiorstwa i określamy perspektywy rozwoju na rynku pod kątem prawno - finansowym. Doradzamy w pozyskaniu kapitału na rozwój i rozpoczęcie działalności. 

Spółki handlowe

Przedsiębiorstwom działającym w formie spółek handlowych oferujemy kompleksową obsługę prawną w formie stałej regularnej współpracy rozliczanej okresowo lub doraźnym doradztwie w razie konieczności. Usługi realizowane są również w siedzibie spółek. W razie stałej obsługi istnieje możliwość skorzystania z wielu dostępnych form rozliczeń.

Tworzenie i likwidacja spółek

Sporządzamy dokumentację i rejestrujemy spółki osobowe i kapitałowe. Tworzymy wszelkie akty wewnętrzne, takie jak uchwały, umowy, regulaminy, statuty itp. Dokonujemy także wszelkich czynności w celu zakończenia działalności spółek i ich likwidacji, zabezpieczając słuszne interesy wspólników i organów spółki, w tym  przed odpowiedzialnością zarządu w ramach art. 299 ksh. 

Fuzje, podziały i przekształcenia

Uczestniczymy w procesach związanych z przekształceniami podmiotów gospodarczych. Sporządzamy plany połączenia spółek, plany ich podziału spółek oraz plany przekształcenia. Doradzamy na każdym etapie postępowania. Bierzemy udział w negocjacjach, gromadzimy dokumenty i dokonujemy zgłoszeń w rejestrach sądowych.

Ochrona majątku firmy

Doradzamy przedsiębiorcom w przedmiocie inwestycji zarówno krótko, jak i długoterminowych. Analizujemy i eliminujemy potencjalne ryzyko gospodarcze. W przypadku nietrafionych inwestycji dokonujemy czynności w celu zminimalizowania ich skutków dla płynności finansowej firmy. Podejmujemy działania naprawczo - restrukturyzacyjne.

Optymalizacja podatkowa

Analizujemy sytuację prawno - podatkową firmy i doradzamy możliwe formy jej optymalizacji w celu zmniejszenia uiszczanych należności. Wyjaśniamy praktyczne wątpliwości podatkowe i chronimy przed negatywnymi skutkami podatkowymi. 

Restrukturyzacja firmy

Chronimy przedsiębiorstwa przed niewypłacalnością i jej skutkami dla bytu firmy. Przeprowadzamy procesy restrukturyzacyjne sądowe i pozasądowe. Zarządzamy i nadzorujemy przedsiębiorstwami w restrukturyzacji. Pozyskujemy finansowanie. Efektem naszych działań jest przywrócenie płynności finansowej uniknięcie upadłości.

Upadłość gospodarcza 

Prowadzimy postępowania upadłościowe wobec dłużników niewypłacalnych, w przypadku braku możliwości lub woli restrukturyzacji zadłużenia. Przeprowadzamy dłużnika przez każdy etap postępowania, w tym analizujemy podstawy ogłoszenia upadłości i gromadzimy kompleksową dokumentację oraz reprezentujemy dłużników przed sądem upadłościowym.

W postępowaniach występujemy także w charakterze nadzorcy, zarządcy lub syndyka.

Potrzebujesz wsparcia prawnego dla firmy?

Jesteśmy dla Ciebie

Jeżeli możemy pomóc Twojej firmie, skontaktuj się z nami