Specjalizacja

04. Odszkodowania

Analiza zasadności i wysokości roszczeń

Oceniamy całokształt okoliczności danej sprawy i przedstawiamy możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, ich zakres oraz wysokość. Analizy dokonujemy indywidualnie dla każdego z naszych klientów, biorąc jednak pod uwagę najnowsze orzecznictwo sądów w sprawach zbliżonych. Nasze działania mają na celu uzyskanie przez poszkodowanych jak najwyższych odszkodowań i zadośćuczynień w realiach danej sprawy.

Reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym

Występujemy w imieniu klientów jako pełnomocnicy w postępowaniach likwidacyjnych i sądowych. Przygotowujemy kompletną dokumentację, dokonujemy analizy prawnej stanu faktycznego i stosujemy odpowiednie uzasadnienie prawne poparte stosownym orzecznictwem. Negocjujemy wysokość odszkodowania w celu uzyskania jak najwyższych kwot na tym etapie, nie wyłączając możliwości dochodzenia dodatkowych roszczeń na drodze sądowej.

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Dochodzimy kwot zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek uszkodzenia ciała lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, takich jak m.in. doznany ból, cierpienie fizyczne i psychiczne i wszelkie następstwa z tym związane.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Na rzecz osób najbliższych zmarłego wskutek wypadku lub innego zdarzenia losowego, dochodzimy zadośćuczynień pieniężnych w odpowiedniej wysokości.

Renta i odszkodowanie za utracone korzyści

Uzyskujemy renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty wyrównawcze i skapitalizowane.

Dochodzimy zwrotu utraconego wynagrodzenia oraz korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda nie wystąpiła. W razie konieczności przekwalifikowania zawodowego pozyskujemy środki na jego zrealizowanie.

Zwrot kosztów leczenia i innych

Uzyskujemy środki pieniężne na pokrycie poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji lub opieki. Dochodzimy również wypłaty takich środków na przyszłość, w tym formie regularnych świadczeń

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Dla osób poszkodowanych w wyniku wypadku przy pracy dochodzimy jednorazowych odszkodowań z ubezpieczenia wypadkowego. W przypadku zaniżenia lub odmowy wypłaty jednorazowego odszkodowanie przez ZUS kierujemy sprawy na drogę postępowania sądowego. 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

Prowadzimy sprawy, których przedmiotem jest odszkodowanie za niewykonanie w ogóle lub wykonanie w sposób niewłaściwy zobowiązania wynikającego np. z zawartej umowy.

Odszkodowań z tego tytułu dochodzimy zarówno na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców lub przedsiębiorstw.

Uszkodzone mienie

Uzyskujemy odszkodowania za uszkodzone ruchomości i nieruchomości, zarówno wskutek wypadku, ale także innych zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie, awaria.

Uzyskujemy odszkodowania za szkody majątkowe na mieniu poniesione wskutek przestępstwa (kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie).

Niesłuszne zatrzymanie i aresztowanie

Osobom poszkodowany w wyniku działalności organów wymiaru sprawiedliwości i niesłusznie zatrzymanym albo aresztowanym pomagamy w uzyskaniu kwot rekompensat w postaci odszkodowania, obejmują krzywdę, utracone dochody i korzyści, a także zwrot poniesionych kosztów.

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Prowadzimy postępowania o naruszenie wszelkich dóbr osobistych naszych klientów. 

Inne szkody

Dochodzimy odszkodowań z zawartych polis ubezpieczeniowych, jak np. ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie kredytu, korporacyjne, szkody przewozowe i inne.

Podróżującym liniami lotniczymi pomagamy w uzyskaniu odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty.

Właścicielom nieruchomości oferujemy uzyskanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym odszkodowania tytułem służebności przesyłu. 

W przypadku wątpliwości, czy możemy Ci pomóc skontaktuj się z nami.

Zostałeś poszkodowany?

Skontaktuj się z nami

Jeśli doznałeś szkody i potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości skontaktuj się z nami a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.