top of page

Firma w długach? Jako doradca restrukturyzacyjny przywrócę płynność finansową w Twojej firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem utraty płynności finansowej i zagrożeniem bankructwa. Restrukturyzacja firmy jest skutecznym rozwiązaniem dla podmiotów w kryzysie finansowym, dzięki którym firma finalnie pozbędzie się długów i przetrwa na rynku.

Image by Carlos Muza

Postępowanie 

restrukturyzacyjne

Jestem doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym, przeprowadziłem dotychczas szereg postępowań restrukturyzacyjnych firm i podmiotów gospodarczych wielu branż.

Restrukturyzację przeprowadza się wobec dłużnika niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością. Prowadzimy postępowania restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne obejmujące postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i sanacyjne. Celem prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji i zawarcia układu z wierzycielami lub podjęcie działań w celu poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika (sanacja). Postępowania prowadzone są przed sądem, ale również bez udziału sądu. Jednym ze skutków procesów restrukturyzacji jest zawieszenie prowadzonych przez komornika przeciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych. Możliwe jest również uchylenie zajęcia komorniczego w celu umożliwienia dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Efektem postępowania restrukturyzacyjnego dla dłużnika ma być zmniejszenie jego zobowiązań. W dużej mierze skutkuje to poprzez zmniejszenie zobowiązań wskutek ich umorzenia w całości lub w części. Inne możliwości stanowią odroczenie terminów płatności, czy rozłożenie zobowiązania na raty. Dotyczy to zarówno zobowiązań prywatnych jak i publicznoprawnych. Zmniejszenie zobowiązań ma poprawić kondycję finansową dłużnika, przywrócić jego płynność finansową i umożliwić normalne i niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Audyt i analiza sytuacji finansowej dłużnika

Zmień i spersonalizuj tekst. Kliknij tutaj, aby zacząć edycję.

Dodaj tytuł

Zmień i spersonalizuj tekst. Kliknij tutaj, aby zacząć edycję.

Dodaj tytuł

Zmień i spersonalizuj tekst. Kliknij tutaj, aby zacząć edycję.

Dodaj tytuł

Zmień i spersonalizuj tekst. Kliknij tutaj, aby zacząć edycję.

Dodaj tytuł

Zmień i spersonalizuj tekst. Kliknij tutaj, aby zacząć edycję.

Dodaj tytuł

Zmień i spersonalizuj tekst. Kliknij tutaj, aby zacząć edycję.

bottom of page