Specjalizacja

02. Restrukturyzacje Firm

Audyt zadłużenia i kondycji firmy

Kompleksowa analiza finansowo - prawna przedsiębiorstwa. Na jej podstawie eliminujemy słabe ogniwa firmy i wdrażamy nowe rozwiązania w celu optymalizacji działalności. Audyt obejmuje ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktów wewnętrznych i dotychczas zawartych umów, ocenę stanu prawnego majątku, w tym wierzytelności oraz zadłużenia. Badaniu podlega również forma prowadzonej działalności oraz powiązania podmiotowe, a także możliwości maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa wskutek wdrożenia procedur optymalizacyjnych.

Plany restrukturyzacyjne

Przygotowujemy profesjonalne plany restrukturyzacyjne, które obejmują m.in. opis i przegląd środków restrukturyzacyjnych, plan i harmonogram ich wdrożenia, przyszłe strategie przedsiębiorstwa, w tym metody i źródła finansowania przedsiębiorstwa.

Przygotowane przez nas plany restrukturyzacyjne mogą zostać wykorzystane na potrzeby własne przedsiębiorstwa, a także w celu złożenia w sądzie w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowania restrukturyzacyjne

Prowadzimy postępowania restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne obejmujące postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i sanacyjne. Celem prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji i zawarcia układu z wierzycielami lub podjęcie działań w celu poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika (sanacja). Postępowania prowadzone są przed sądem, ale również bez udziału sądu.

Zarząd i nadzór

Występujemy w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych w charakterze nadzorcy (sądowego lub układu) albo zarządcy. Może nim być wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Nadzorca układu jest wybierany bezpośrednio przez dłużnika, natomiast nadzorcę sądowego i zarządcę mianuje sąd, jednak dłużnik po spełnieniu pewnych warunków może także wskazać konkretną osobę mającą pełnić również te funkcje. Przy pełnieniu obowiązków wynikających z powyższych funkcji ściśle współpracujemy z dłużnikiem.

Wstrzymanie egzekucji komorniczych

Jednym ze skutków procesów restrukturyzacji jest zawieszenie prowadzonych przez komornika przeciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych. Możliwe jest również uchylenie zajęcia komorniczego w celu umożliwienia dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Umorzenie zobowiązań, odroczenie płatności, raty

Efektem postępowania restrukturyzacyjnego dla dłużnika ma być zmniejszenie jego zobowiązań. W dużej mierze skutkuje to poprzez zmniejszenie zobowiązań wskutek ich umorzenia w całości lub w części. Inne możliwości stanowią odroczenie terminów płatności, czy rozłożenie zobowiązania na raty. Dotyczy to zarówno zobowiązań prywatnych jak i publicznoprawnych. Zmniejszenie zobowiązań ma poprawić kondycję finansową dłużnika, przywrócić jego płynność finansową i umożliwić normalne i niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Ochrona majątku dłużnika

Bierzemy udział na każdym etapie realizacji transakcji handlowych przez przedsiębiorstwa, od procesu negocjacji, poprzez kontrolę ich realizacji, aż do finalnego zakończenia. Nadzorujemy prawidłowość wykonania wszelkich umów i rozwiązujemy wynikłe z tego tytułu spory na etapie postępowania polubownego oraz w postępowaniach sądowych.

Ochrona interesów wierzycieli

Celem postępowania restrukturyzacyjnego poza uniknięciem ogłoszenia upadłości dłużnika jest także zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli. Innymi słowy, restrukturyzacja nie może służyć pokrzywdzeniu wierzycieli. W związku z tym oferujemy wierzycielom doradztwo i reprezentowanie ich interesów w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Występujemy w charakterze pełnomocników w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Doradztwo restrukturyzacyjne

Podmiotom tracącym płynność finansową udzielamy doradztwa prawno - ekonomicznego w zakresie bieżącej działalności oraz możliwości restrukturyzacji zobowiązań. Oceniamy zasadność wszczęcia restrukturyzacji sądowej, a także przedstawiamy rozwiązania alternatywne. W imieniu klientów renegocjujemy z wierzycielami warunki spłaty zadłużenia, a także reprezentujemy ich w sporach sądowych o zapłatę i postępowaniach egzekucyjnych.

Twoja firma utraciła płynność finansową?

Pozwól sobie pomóc

Jeżeli Twojej firmie grozi niewypłacalność lub stała się niewypłacalna i chcesz uniknąć bankructwa, skontaktuj się z nami.